Hoofdfase 1.2

De hoofdfase 1.2 is opgedeeld in twee delen, de competentiegerichte leerlijn en de conceptuele leerlijn. De conceptuele leerlijn bestaat uit een thema project en het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. De conceptuele leerlijn bestaat uit een aantal vakken die de onderwerpen behandelen welke in de conceptuele leerlijn aan bod komen.

Competentiegerichte leerlijn

Thema Installatie

Het thema project valt in het kader van de Installatie techniek.

De opdracht luid: Maak een schriftelijk bestek voorlopig ontwerp met verantwoording voor een klimaatinstallatie van het nieuwe gebouw van de Haagse Hogeschool.

Bestek Thema Installatie nieuwbouw gebouw HHS Delft
Het bestek van het thema Installatie waarbij de luchtinstallatie en electra installatie voor het nieuwbouw gebouw van de Haagse Hogeschool is uitgewerkt.
Jan 2008


Gebruikte Software:
EPVarianten
Vabi
Climasim
Microsoft Office
Microsoft Visio
Microsoft Project


Studieloopbaanbegeleiding

Het vaste onderdeel Studieloopbaanbegeleiding komt elk blok weer terug. Deze module dient ervoor de zelfkennis met behulp van zelfreflecties te vergroten, waardoor je jezelf door kan ontwikkelen.

360° Feedback Hoofdfase 1.2
Een 360° Feedback gemaakt door en voor Dennis Martens.
Jan 2008
Johari-venster
Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart gebracht kunnen worden, de zogenaamde "Roos van Leary".
Jan 2008

Conceptuele leerlijn

Energieleer

Tijdens de lessen Energieleer worden de volgende onderwerpen behandeld: Toestandsgrootheden en stofeigenschappen, Energieomzettingen, Gesloten systemen, Theoretische kringprocessen, Wrijvingloze onsamendrukbare stroming & Stroming met weerstand.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Energietechniek, Deel 1
J. Ouwehand, T.J.G. Papa, E. Post & A.C. Taal
3e druk, Den Haag 2005

Dictaat: Stromingsleer

 

Regeltechniek

Om in te kunnen grijpen in de we­reld om ons heen, moeten we deze kunnen begrijpen. De regeltechniek houdt zich bezig met het beheersen van processen. Daarvoor wordt eerst van zo'n proces een model gevormd. In dit vak zal globaal de regeltechniek worden behandeld. Systemen worden met bloksche­ma's, overdrachten en responsies beschreven. Met behulp van een model kan een proces worden geanalyseerd zodat met deze kennis het proces kan worden beheerst ofwel geregeld. Globaal zullen regelaars worden behandeld.
Systeemeigenschappen kunnen worden vastgelegd in het s-domein. Eigenschappen van een proces kunnen in het Laplace-vlak worden beschouwd, zoals de snelheid van een systeem en zaken als stabiliteit, demping.

Gebruikte literatuur:
Regeltechniek voor HTO
J. Schrage, H. van Daal & J. Stroeken
4e druk, Baarn 2005


Simuleren

In dit onderwijsmoduul gaan we ons bezighouden met het simuleren met behulp van het simulatieprogramma Simulink. Dit simulatieprogramma is gebaseerd op de programmeertaal Matlab.

Simuleren Zonnecollector in Matlab & Simulink
Het rapport Simuleren Zonnecollector in Matlab & Simulink gemaakt door Dennis Martens.
Jan 2008


Gebruikte Software:
Mathworks Matlab
Mathworks Simulink


Wiskunde

In het algemeen heeft de wiskunde in het hoger technisch onderwijs een ondersteunende en inzichtver­ruimende functie ten aanzien van de beroepsgerichte vakken. De wiskunde is in bijzonder belangrijk voor het vak mechanica, regeltechniek en aanverwante vakken. In de praktijk zal veel gewerkt worden met wiskundige modellen van de werkelijkheid. De student wordt dan ook getraind in het opstellen van modellen. Verder moet de student voldoende vaardigheid krijgen in het hanteren van het "wiskundige gereedschap", dat hij tijdens zijn studie nodig heeft.

Gebruikte literatuur:
Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs, Deel 2
J.H. Blankespoor, C de Joode & A. Sluijter
3e druk, Culemborg 2005

Disclaimer

De bovenstaande documenten zijn bedoeld als naslagwerk. Het is niet toegestaan deze bestanden te publiceren of delen ervan voor eigen gebruik te kopieren. Dennis Martens is niet aansprakenlijk voor verkeerde conclusies of beweringen in deze documenten.